دوشنبه 10 بهمن 1401


مهران هوشیار
متولد 1348 تهران
دکتري پژوهش هنر، دانشگاه شاهد (1390)

سوابق:

داور بخش های هنری کاربردی، سرامیک دیزاین، آثار برتر در میراث فرهنگی دوسالانه ملی سفال ایران
سرپرست دانشكده هنر دانشگاه سوره ( 1388تاکنون)
مدير گروه صنايع دستي و هنر اسلامي دانشگاه سوره( 1385 تا 1388)
عضو هيأت تحريريه نشريه رهپويه هنر، دانشگاه سوره( 1385)
عضو گروه علمي دومين گردهمايي گنجينه هنرهاي از ياد رفته، فرهنگستان هنر( 1387)
عضو هيأت مديره انجمن سفالگران ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ( 1387)
عضو هيأت انتخاب ششمين دوسالانه سفال ( 1388)
تدریس در دانشگاه هنر و معماری شیراز، دانشگاه علوم شهری، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده هنر دانشگاه سوره و ...