پنجشنبه 24 خرداد 1403


اعضای شورای سیاستگذاری

                                                       

       
رئیس شورا       
حمید شاه آبادی
      

        

                                            

        

               
         دبیر شورا        
        اصغر امیرنیا
         

 

 

        
عضو شورا       
منیژه آرمین
        

 
عضو شورا

مهدی افضلی

 

    
 عضو شورا 
علی تن

 

 

 

 

 


 

عضو شورا
رمضانعلی حیدری خلیلی


عضو شورا
محمد خزایی


عضو شورا
محمد مهدی رحیمیان     
    عضو شورا          
  جلیل رسولی
         


         عضو شورا         
 محمد علی رجبی
  


 عضو شورا
عبدالرحیم سیاهکارزاده


عضو شورا

سید مسعود شجاعی طباطبایی  


عضو شورا       
 غلامعلی طاهری
     


 عضو شورا
بهرام کلهرنیا      
     عضو شورا       
سیدعباس میرهاشمی
    


          عضو شورا           
نادر قشقایی   


عضو شورا 
علی وزیریان